O naší školce

Historie nás zavádí až do roku 1945, kdy byla Mateřská škola v Maršovicích založena. Původně byla umístěna v národní škole, na oběd děti odcházely domů, ve škole se nevařilo. U dětí byla jen jedna pracovní síla. 17. února 1952 byla MŠ slavnostně přemístěna do budovy, ve které předškolní zařízení sídlí dodnes.

Naši současnou jednotřídní MŠ navštěvuje 24 dětí ve věku od 3 do 6 let. Je to jediné školské zařízení v naší obci. Od 1.1.2003 vystupuje jako samostatný právnický subjekt, který sdružuje mateřskou školu a školní jídelnu mateřské školy.

V roce 2015 prošla MŠ rozsáhlými stavebními úpravami, při kterých byla vyměněna celá střecha, obnoveno podkroví, odizolovány obvodové zdi a zateplena celá budova, včetně nové fasády. V podkroví se nachází podnájemní byt OÚ, ložnice dětí, útulné zázemí pro nespavce a toalety. V přízemí MŠ je situována herna s koutky pro rozličné námětové hry a světlá třída s dětskými stolky a židličkami s nabídkou klidnějších her a činností, jídelna s kuchyní, umývárna se záchodky a šatna dětí. V listopadu 2017 prošla kuchyně MŠ rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací technického zázemí, včetně zakoupení nového konvektomatu. Součástí školy je i velká prostorná zahrada, která je vybavena dřevěnými prvky „Dětského hřiště od Tomových parků. V roce 2013 byly v zahradě MŠ s pomocí rodičů vysazeny nové keře za finanční podpory Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Interiér i exteriér školy je průběžně upravován a modernizován tak, aby se všechny děti, rodiče i zaměstnanci cítili spokojeně a bezpečně.

Stálými zaměstnanci školy jsou ředitelka MŠ Dana Štrynclová, učitelka MŠ Pavlína Nováková, kuchařka Iveta Vacková a školnice Eva Boudová.

Od 1. 2. 2017 je naše MŠ zapojena do víceletého projektu OP VVV s názvem „Cestou duhovou“.

Přijímaní nových žádostí k předškolnímu vzdělávání dětí v MŠ Maršovice 81 na 2019/2020 se uskuteční v 1. polovině května 2019 dle předem stanovených kriterií.

Předností naší MŠ je menší kolektiv dětí, přátelské rodinné prostředí a ideální poloha pro časté výpravy do přírody. 

Orientační režim dne

scházení dětí

6,45 – 8,00 hod.

spontánní hra, individuální a skupinové práce

6,45 – 8,15 hod.

povinné předškolní vzdělávání

8,00 – 12,00 hod.

ranní kruh

8,15 – 8,35 hod.

tělovýchovná chvilka, hygiena

8,35 – 8,45 hod.

přesnídávka

8,45 – 9,15 hod.

hry a činnosti daného projektu, pobyt venku

9,15 – 11,15 hod.

oběd

11,30 – 12,00 hod.

odpočinek, odpolední klidové aktivity

12,30 – 14,00 hod.

svačina

14,15 – 14,45 hod.

odpolední hry a činnosti

14,45 – 16,15 hod.

 

Den v mateřské škole

Denní program je pružný, umožňuje začleňování, přizpůsobuje se momentální naladěnosti dětí ve skupině, návštěvě rodičů, danému projektu...Nenutí dítě zabrané do hry, aby přešly k jiné činnosti. Časově hlídané je však pravidelné stravování dětí a dostatečný pitný režim. 

Scházení dětí:

Děti se zpravidla scházejí do MŠ od 6,45 hod. do 8,00 hod. Je možné se domluvit i na pozdějším příchodu, pokud dítě zatím ještě nezahájilo povinnou předškolní docházku. S dětmi se přivítá učitelka podáním ruky. 

Ranní kruh:

Zpravidla ještě před přesnídávkou se děti svolají do ranního komunitivního kruhu, který je situován v prostoru herny na koberci. Všichni se po kruhu usadí, přivítají se, pozdraví, pohladí. Vzájemné doteky působí pozitivně a odbourávají případné napětí. Vzájemné sdílení je důležitým prvkem pro psychohygienu, pro rozvoj empatických dovedností a posilují sounáležitost mezi všemi dětmi. Přijetí ostatními dětmi napomáhá k vlastnímu sebepřijetí a k rozvoji sebeúcty. Po vzájemném přivítání jsou děti seznámeny s nabídkou her a činností daného projektu, z kterých si mohou v průběhu dne vybrat. 

Stravování:

přesnídávka

8,45 – 9,15 hod.

oběd

11,30 – 12,00 hod.

svačina

14,15 – 14,45 hod.

Děti i učitelky se stravují v jídelně. Kromě polévky se děti obsluhují samy, hlavní jídlo si odnášejí ke stolu, mladším dětem při sebeobsluze pomáhají učitelky. Použitý jídelní servis odnášejí děti samy na místo pro použité nádobí, s ostatním úklidem pomáhá personál školy. Čas svačin či oběda je rituálem, kdy se opět všichni společně sejdeme. Každé dítě má možnost jíst svým tempem. Při jídle si mohou povídat, pokud se drží pravidla: "Mluvíme tiše, jen, když nemáme jídlo v ústech. "Snažíme se, aby čas, který strávíme u jídla byl pro všechny z nás nestresující, příjemný.

Tělovýchovná chvilka:

Patří mezi řízené zdravotně-preventivní aktivity. Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány v průběhu celého dne. Mezi dětmi nejoblíbenějšími jsou překážkové dráhy, pohybové hry, zdravotní cvičení na motivovaná říkadla s využitím různého náčiní. Velký důraz klademe na časté zařazování relaxačních chvilek, na zdravotní prospěšnost pohybových aktivit. Snažíme se děti vést cestou „fair play" k radosti z kolektivního sportování a vyhýbat se tak nezdravé soutěživosti.

Centra aktivit:

Rádi bychom prostředí MŠ chtěli uspořádat tak, aby prostor v něm byl rozdělen do částí, které děti stimulují ke hře i k dalším rozvíjejícím aktivitám. Centra aktivit se tak stávají dílnami, v nichž se dítě samo učí prostřednictvím hry experimentovat či pracovat s různým materiálem.

Hodnotící kruh:

Po ukončení aktivit často zařazujeme i hodnotící komunitivní kruh, kdy se opět děti sejdou v kruhu a hodnotí činnosti, které je nejvíce zaujaly, s kým se jim dobře spolupracovalo, kdo jim pomohl nebo poradil, atd. Při sdílení zážitků si předávají kamínek či drobný předmět, ostatní děti se tak učí druhému naslouchat. Hodnotící komunitivní kruh je důležitým prvkem sebereflexe, rozvíjí slovní zásobu a souvislé vyjadřování.

Pobyt venku:

Při pěkném počasí bývá většina dopoledních aktivit plánována na pobyt venku. Snažíme se o to, aby se děti na pobyt venku těšily, aby měly čas „ si pohrát", aby se se zájmem i něčemu novému přiučily. K různým aktivitám využíváme školní zahradu, maršovické fotbalové hřiště, ale i okolí bohaté na louky a lesy. .

Přechody mezi činnostmi:

Při přechodech od jedné nabízené činnosti ke druhé, umožňujeme dětem dostatek času na dokončení vlastní aktivity. Respekt k práci a k projektům, které děti uskutečnily, lze projevit tím, že jim je dána možnost výběru. Učitelka pomáhá dětem připravit na další činnost. „Pomůžu Ti posbírat kostky"anebo „Já uklidím barvy a Ty štětce." Pokud jsou děti některou činností zcela zaujaté, je možné je nechat, aby v ní pokračovaly, či alespoň si ji nechaly rozehranou, aby se k ní později mohly vrátit. Většinou uklízíme rozházené a postavené necháváme.

Spánek, odpočinek:

Odpolední spánek či odpočinek je pro děti velmi potřebný, aby se odreagovaly a uvolnily. Uléhá každý na svém lůžku v pyžamku při čtení pohádky či knížky s příběhem na pokračování, při poslechu relaxační hudby. Některé děti mají však sníženou potřebu spánku, proto jim je umožněno po dohodě s rodiči a za dodržení předem stanovených pravidel vykonávat tiché činnosti v podkrovní místnosti vedle lehárny. „Pracuji tiše, abych nerušil kamarády."

Odpolední činnosti a aktivity:

Odpoledne si mohou děti vybrat mezi aktivitami k danému projektu či mezi spontánní hrou.