Zápis do MŠ Maršovice 81 pro školní rok 2021/2022

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je k dispozici ke stažení na stránkách mateřské školy v sekci Soubory ke stažení. Po telefonické domluvě je možné si vytištěnou žádost vyzvednout v budově mateřské školy.

Sběr vyplněných žádostí v mateřské škole proběhne v termínu od 11. 5. – 12. 5. 2021.

Žádost mohou zákonní zástupci spolu s povinnými přílohami doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky MŠ (datová schránka zákonného zástupce musí znít na jeho jméno, ne na firmu)
  2. emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  3. prostým emailem (nutno do 5-ti dnů přijít osobně podepsat – po telefonické domluvě s ředitelkou školy)
  4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  5. do schránky u hlavního vchodu do mateřské školy
  6. osobním podáním v mateřské škole – po předchozí telefonické domluvě s vedením mateřské školy tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy)

Při rozhodnutí o přijetí bude přihlíženo ke kritériím stanoveným ředitelkou  mateřské školy. Kritéria jsou k dispozici na webových stránkách mateřské školy, v sekci Soubory ke stažení.

Po termínu 12. 5. 2021 až do skončení správního řízení nebudou přijímány žádné další žádosti. Pouze v případě doložené karantény a po předchozím telefonickém upozornění ředitelky školy.

Zveřejnění výsledků zápisu bude dne 25. 5. 2021 ve 12:00 hodin na webových stránkách školy a ve vývěsce mateřské školy.

K zápisu je nutné doložit následující dokumenty:

  1. Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání
  2. Kopii rodného listu
  3. Potvrzení od pediatra o absolvování povinného očkování