ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS UKRAJINSKÝCH DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

6. června 2022

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím, přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem, je stanoven termín zvláštního zápisu dne 14. 6. 2022 od 10:00 do 11:30 hodin.

Jste povinní předložit:

– Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání UK

– doklad totožnosti rodiče + doklad o totožnosti dítěte (vízum)

– potvrzení od dětského lékaře v ČR o očkování dítěte (s výjimkou dětí v povinném předškolním vzdělávání).

Спеціальний набір для дітей з громадянством України

Для дітей, що народилися з 1. 9. 2016 р. по 31. 8. 2019 р. з українським громадянством, які прибувають до ЧР у зв’язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до дитячого садка на 2022/23 навчальний рік встановлено в період з дня      14. 6. 2022 10:00 – 11:30 годин.

Ви повинні подати:

– Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

– підтвердження особи батьків + підтвердження особи дитини

– підтвердження від педіатра в Чехії про щеплення дитини (за винятком дітей, які навчаються в дошкільному закладі)

Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 – vztahující se na děti – uprchlíky z Ukrajiny 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku; 2. Nárokové přijetí dítěte s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení – nutno splnění podmínky očkování;

V případě, že se objeví na posledním volném místě pro přijetí více uchazečů stejného data narození, nežli lze přijmout, proběhne u těchto dětí volba formou losování a pořídí se o tom písemný protokol.

 

Dana Štrynclová, ředitelka MŠ

 

 

 

 

Další články